ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು

Video Description

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.