உங்கள் காதணிகளை எப்படி முறையாக வைத்துக்கொள்வது?

Video Description

உங்கள் காதணிகளை எப்படி முறையாக வைத்துக்கொள்வது?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.