ಹೆಸರು ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್

Video Description

ಹೆಸರು ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.