ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಗೆ ಸಹಾಯ

Video Description

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.