நுனி அடியில் அசையாமல் நிற்கும் பறை அசைக்க நினைக்கும் மக்கள்.!

Video Description

நுனி அடியில் அசையாமல் நிற்கும் பறை அசைக்க நினைக்கும் மக்கள்.!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.