ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಮೊಣಕೈನ ವರೆಗೆ, ಪಾದದಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗಿನ‌ ವ್

Video Description

ಜಿಬ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಜೆ. ಸ್ಟಿಂಗರ್ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.