ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕ್ಕೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಬಳಸ

Video Description

ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕ್ಕೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.