ಈ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ?

Video Description

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.