எந்த தொழிற்சாலை எந்த ஆற்றினை சீரழிக்கிறது என உங்களுக்கு தெரியுமா?

Video Description

எந்த தொழிற்சாலை எந்த ஆற்றினை சீரழிக்கிறது என உங்களுக்கு தெரியுமா?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.