ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಫ್ರಿಕ-ಮೂಲದ ಈ ಹುಡುಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನ ?

Video Description

ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಫ್ರಿಕ-ಮೂಲದ ಈ ಹುಡುಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನ ?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.