ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Video Description

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.