ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಸಿ

Video Description

ಹುರಿಯಲು ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.