ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯದ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಪೊಸಿಷನ್.

Video Description

ತರಬೇತುದಾರ ಇಜೆಪಿ ಅಡ್ರಿಎನ್ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ನ ಐದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.