ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲುಕ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು.!

Video Description

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.