முதல் கற்றல் கற்கலாம் வாங்க

Kishore Krish

Kishore Krish

None

Video Description

முதல் கற்றல் கற்கலாம் வாங்க. இதுதான் முதல் கற்றல் ஆகும்.

Well I do beatboxing and just like to goof around😝

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.