71 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Video Description

71 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.