ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Video Description

ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸೋ ಅಬ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೋಟ್ ಪೋಸ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.