ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು..

Video Description

ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು.. ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದೆ ಜನ ಕಂಗಾಲು..! ಕಡಲ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳಕಿನಾಟ..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.