ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತದಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Video Description

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತದಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.