ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಿಂತ ಮದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ!

Video Description

ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಿಂತ ಮದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.