ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಯ್ ಸುಂದರವಾದ ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯದ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Video Description

ಇಸ್ಸೆಪಿ ಆಡ್ರಿಯೆನ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಯ್ ನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.