ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದು ಹೇಗೆ ?

Video Description

ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದು ಹೇಗೆ ?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.