52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ

Video Description

52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.