ಆಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ!

Video Description

ಆಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.