குதிகால் வெடிப்பு சரிசெய்தல்

Dr.Savitha Vasanth

Dr.Savitha Vasanth

None

Video Description

குதிகால் வெடிப்பு சரி செய்தல் என்பது அவசியம் ஆகும். அதனை நாம் முன்னமே பார்க்க வேண்டியது அவசியம்

I am Dr.Savitha,Naturopathy and Yoga expert.i trust nature who has solution for all our problems.love nature, to live healthy.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.