ஒரு கிராமத்தில் உள்ள 300 வீடுகள் கதவே இல்லை..எந்த ஊர் தெரியுமா?

Video Description

ஒரு கிராமத்தில் உள்ள 300 வீடுகள் கதவே இல்லை..எந்த ஊர் தெரியுமா?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.