30 மில்லியன் டாலருக்கு கட்டப்பட்ட குடை கட்டிடம் 1 மில்லியனுக்கு வ

Video Description

30 மில்லியன் டாலருக்கு கட்டப்பட்ட குடை கட்டிடம் 1 மில்லியனுக்கு விற்ற பரிதாபம்!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.