12. திரிசங்கு சொர்க்கத்தின் கதை

Abhinaya Madhavan

Abhinaya Madhavan

None

Video Description

ஆதரவற்ற திரிசங்குவிற்கு மகரிஷி விஸ்வாமித்திரர் உதவி செய்ய நிச்சயித்தல். தலைகீழாக திரிசங்கு சொர்க்கத்தில், திரிசங்கு வானமண்டலத்தில் நிலை பெறுதல்.

அறிவியல் ஆன்மீக விரும்பி

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.