ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಈ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ

Video Description

ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಈ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.