Online Yoga Class for Stress Relief: 24 Session Consulting Package

Online Yoga Class for Stress Relief: 24 Session Consulting Package

 English
Share
Sachitha Kumari C.S.

Sachitha Kumari C.S.

Certified Yoga Instructor | 7 வருடத்திற்கு மேல் அனுபவம் கொண்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட யோகா பயிற்சியாளர்

 Availability

Monday to Friday - 8 AM to 8 PM; Saturday & Sunday - 4 PM to 8 PM

 Fee Structure

Rs 11544.0 for a 60 Minutes Session (24 Session Consulting Package)

 Price

₹11544.0 ₹15600.0 26% off
BOOK SESSION

Spark.Live Guarantee

 • Live and Interactive
 • 100% Verified by Spark.Live
 • Support for UPI, other payment modes
 • Easy refunds and cancellations

Program Description

Are you feeling anxious, stressed, or uncertain about your future?

Try this online yoga program with eminent yoga teacher Sachitha Kumari and see all your stress vanish! Sachitha is an exceptional teacher who will be attentive towards your body's individual needs, something you will never get through watching YouTube videos. She is gentle yet rigorous, and has great understanding of your body's limitations. From teaching you how to breathe correctly, all the way to complex asanas, her 24-class yoga program is sure to give you a new boost of energy.

Sachitha Kumari's classes are a mix of the traditional and modern - she combines the fast-paced Power Yoga with mediation to give you an elevating experience, while at the same time providing a full-body workout.

The yoga you will learn in her program will be a mix of:

 • Hatha Yoga
 • Vinyasa Yoga
 • Power Yoga 
 • Pranayama
 • Meditation
 • Yoga Nidra

Immerse yourself in the enchanting world of yoga and give yourself a chance at a happier life.

How it Works

 • Session is suitable for age range 18 to 65.
 • Expert can speak languages English.
 • Session would be in English. However, you can request the Expert to converse in any language they know.
 • You can Message the Expert via Spark.Live app to schedule a time.
 • You can attend Session directly via Spark.Live app using Video Call.
 • You can reach out to us for any help after booking at support@spark.live.

Sachitha Kumari C.S.

Certified Yoga Instructor | 7 வருடத்திற்கு மேல் அனுபவம் கொண்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட யோகா பயிற்சியாளர்

Years of Experience
7+
No of Lives Touched
3000+
City of Residence
Bangalore

Sachitha Kumari has seven years of professional experience, having done her first certification programme under SVYASA, and her second certification at Ashmayu Yoga affiliated with the International Yoga Allianz Group. 

She is skilled in various forms of yoga such as Suryanamaskar, Asana, Pranayama, Mudra, Bandha, Kriya, Meditation, Yoga Nidra, Chanting, Yogic Diet, Yoga Philosophy, Anatomy and Physiology, Basic Ayurveda Principles, and Teaching Methodologies. 

Her mission is to help people better their physical and mental health leading to a healthier society. 

சச்சிதா குமாரி தன்னுடைய 7 வயதிலிருந்து யோகா பயிற்சியை பெற்று வருகிறார் இதனால் இவரின் தரம் மற்றும் தகுதி எட்டாத உயரத்தில் உயர்ந்துள்ளது. தன்னுடைய முதல் நிரல் சான்றிதழை "ஸ்வியசா" விலும், இரண்டாவது சான்றிதழை "சர்வதேச யோகா அளியன்ஸ் குழுவின் ஆயுஷ்மா யோகாவில்" வாங்கி இருக்கிறார். இவர் பெங்களூரில் சிறப்பு வாய்ந்த ஆசிரியர் குழுவிடம் பயிற்சி பெற்றவர், சுசித்ராவுக்கு யோகா பயிற்சியை அளித்த அனைத்து ஆசிரியர்களும் யோகா மையம் மற்றும் சுகாதார அமைப்பில் இணைந்து தகுதி பெற்றவர்கள். இதுவே, இவர் யோகாவை கற்றுக் கொள்வதற்கான தூண்டுதலாக அமைந்தது, இந்த வகுப்பின் ஆரம்பத்தில் சூரிய நமஸ்காரம், ஆசனங்கள், பிரணயமா, முத்திரா, பந்தா, கீரியா, தியானம், யோக நித்ரா, கோஷமிடுவது, யோகா உணவுகள், யோகா தத்துவங்கள், உடல் கூறியல், உடலியல், ஆரம்ப ஆயுர்வேத கோட்பாடுகள் மற்றும் பயிற்சி முறைகள் கற்று மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக மாற்றி வருகிறார். இது போன்ற வழிகளால் இவருடைய மாணவர்கள், உடல் மற்றும் உளவுரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பதை உணர்ந்து இவர் ஊக்கம் அடைந்துள்ளார். தற்சமயம் இவர் இரண்டு வகையான தனிநபர் வகுப்பு மற்றும் குழு வகுப்புகளை எடுத்து வருகிறார். அதில் ஒரு சிலருக்கு யோகா மேல் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்துள்ளது, இதனால் இவர் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான யோகா பயிற்சிகளையும் அளித்து வருகிறார்.

View Details
Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live is a live classes platform. We organise skill development courses at very affordable prices. The Spark.Live Learning Series has classes on graphic design, photography, starting a business, soap-making, baking, cookery, content writing, video editing, digital marketing, professional makeup artistry, personal finance, and much more. All these classes are live-streamed on our platform and are taught by subject matter experts.
You can simply go to our Live Classes page and click on any class you like. Please read the details of the class when you book so you know what to expect during the online class. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
You will receive the link to join the class 6 hours prior to the starting time. You will get the link both on email and on WhatsApp. Please join 5 minutes before the specified time.
As soon as you register for a class, you can join a community of students who are participating in that class. Our moderator will be present in the community groups to respond to any questions.
Yes, you will receive a certificate once you complete a class / course. Alongside, we will send you a link to view the class recording and any other study material specified by the teacher.
Every class / course in the Spark.Live Learning Series is conducted by a subject matter expert who has years of experience working in the field. The teachers are vetted by our team. To know more, read up the teacher’s profile when you book a class.
At the end of every class, we have a Q & A session, when you can get your doubts clarified by the teacher. Sometimes, the teacher may give you assignments, which you will have to complete within a stipulated time.
Please check the language of instruction on the class page before you book. Most of our teachers can speak in English and Hindi, but some classes are conducted exclusively in Tamil or Bangla.
Once you complete a class, you will receive a notification via our app to review a class. Alternatively, you can go to your Booking Detail in the Spark.Live app and leave a review.
If you’re unable to attend, you will still receive the video recording link of the class in your email within 72 hours after class / course completion.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a class and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.